แนะนำโปรแกรม แอพพลิเคชั่น ที่จะช่วยให้คุณสะดวกสบายมากขึ้น

แนะนำโปรแกรม แอพพลิเคชั่น ที่จะช่วยให้คุณสะดวกสบายมากขึ้น

2ประเภทโปรแกรมบนเว็บ ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บแบ่งลักษณะการท างานของโปรแกรมได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. Static Programming

2. Dynamic Programming

Static Programming เป็นลักษณะของโปรแกรมบนเว็บที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง
เช่น เว็บประวัติส่วนตัว, เว็บน าเสนอประวัติและโครงสร้างขององค์กร เป็นต้น ลักษณะเว็บประเภทนี้
เมื่อผู้พัฒนาเว็บสร้างเว็บขึ้นมาแล้วหากต้องการที่จะท าการแก้ไขข้อมูลบางอย่างนั้นก็จะต้องใช้
โปรแกรมในการสร้างเว็บเพจ เช่น Adobe Dreamweaver Microsoft FrontPage เป็นต้น เปิดไฟล์
ของหน้าเว็บนั้นแล้วจึงท าการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วก็ต้องท าการบันทึกไฟดังกล่าวและ
ท าการอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปเก็บไว้ที่ Web Server จะเห็นว่าลักษณะของโปรแกรมบนเว็บประเภทนี้จะ
ไม่มีความยึดหยุ่นในการจัดการ และสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้พัฒนาเว็บเพจด้วย

Dynamic Programming เป็นลักษณะของโปรแกรมบนเว็บที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา
ความไม่ยืดหยุ่นในการจัดการข้อมูลของ Static Programming โดยเหมาะสมส าหรับเว็บที่ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่บ่อยครั้ง หรือเว็บที่มีการจัดเก็บข้อมูลจ านวนมากได้ภายในฐานข้อมูล เช่น
เว็บหนังสือพิมพ์, เว็บแสดงรายละเอียดของสินค้า เป็นต้น ในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บประเภทนี้
จะต้องอาศัยผู้พัฒนาโปรแกรมที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม นอกจากนั้นในส่วนของ
ซอฟต์แวร์ที่ต้องติดตั้งประกอบไปด้วย ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีความสามารถ
เป็นเครื่อง Web Server, ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลโปรแกรมภาษา และซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการ
ฐานข้อมูล

ที่มา: krunisakorn

Tags

แชร์:

เรื่องอื่นๆ